۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه

دستگرمی

برای نوشتن باید موتور نوشتنت گرم باشد. درواقع وقتی می‌توانی بنویسی که هی بنویسی! اگر مثل من بخاطر کار و گرفتاری چندی از نوشتن دور بمانی، برای دوباره راه افتادن باید خودت را هل بدهی تا دوباره روشن بشوی و بعد که روشن شدی، صبر کنی تا کم کمک گرم شوی.
این چند خط را نوشتم که بدانید هستم، و درضمن دستگرمی‌ای باشد برای نوشته های بعدی...

هیچ نظری موجود نیست: