۱۳۸۷ خرداد ۶, دوشنبه

نان و خيال

كار مي كنم براي اينكه از گشنگي نميرم تا كاري كنم.

چقدر خوب مي شد اگر اين زورزدن هاي خيال بافانه، پشيزي مي ارزيد.

هیچ نظری موجود نیست: