۱۳۸۶ آبان ۲۳, چهارشنبه

*** ** ******

ما **** *** *****. ***** را *****. ما ***** ها. خيلي *** *****. **** در******.
** *** از **** ***** *** و *** *** **** ******.
يكي *** از ******* ** و *** *****.
از *** *** ** ****. كه **؟ با *** ***** ما **** *** *****؟ **** ******. پس *** ******؟ **** چون **** **** **. **** به ***** آيا **** ***** ****** *** *** يا **، *****. *** ***** البته *** ****** *** *****.پ.ن. چند جمله اي در باب *** و ***** تقرير نمودم كه توسط جناب مستطاب سانسوريان، مخل امنيت ملي و ارزش هاي اجتماعي ملت غيور ايران زمين تشخيص داده شد و دچار مختصري جرح و تعديل گشت. الباقي اش، تقديم شما سروران مي گردد. برگ سبزي است تحفه درويش. به گوش بياويزيد و چراغ راه كنيد.