۱۳۸۶ خرداد ۱۷, پنجشنبه

همه اش مال تو اگر ...

اگر برای برداشتن لیوان روی میز به دست احتیاج ندارم، می توانی دستم را بگیری.
اگر بدون پا هم می توانم راه بروم، پاهایم هم مال تو
اگر راه دیگری برای حرف زدن به من ياد بدهي، زبانم را نیز به تو می دهم.
اگر برای زنده ماندن نیازی به قلب نیست، آن را هم بگیر.
هنوز مرا می بینی؟

هیچ نظری موجود نیست: