۱۳۸۶ خرداد ۱۹, شنبه

...

نوشتن مطلب براي اين وبلاگ، آنطور كه دوست دارم، همين جوري نمي شود. بايد فرصت كنم روي يك موضوع متمركز شوم و بدون مزاحم درباره اش فكر كنم. و اين فرصت چيزي است كه سخت به دستم مي آيد. به هر حال بايد بتوانم مثل كرم خاكي درخودم فرو روم و مغزم را از افكار روزمره آزاد كنم (چه سخت) و چند ساعتي در همين حال بمانم تا چند كلمه اي از من بيرون بريزد.
چي؟ دارم اداي هنرمند ها را در مي آورم؟
خب حق با شماست، من هنرمند نيستم. اما دارم دنبال چيزي مي گردم.

هیچ نظری موجود نیست: