۱۳۸۶ فروردین ۲۰, دوشنبه

نفسم را از رود سفيد و آسمان خزر و خليج هميشگي فارس مي گيرم

ديشب سيماي جمهوري اسلامي ايران، با وقاحت كامل ترانه جاودان خليج فارس ابي را با صدا و تصوير قاسم افشار (ابي بدلي) در يكي از برنامه هاي شبانگاهي اش پخش نمود. بعد از آن هم مجري برنامه گفت كه اين ترانه اولين بار توسط زنده ياد عليقلي اجرا شده.
خونم به جوش آمد. متاسفم براي صدا و سيماي اسلامي و متاسفم براي اين به اصطلاح هنرمند مملكت، قاسم افشار. خجالت نمي كشند. شرم نمي كنند.
شما كه به هنر و صاحب آن رحم نمي كنيد و اثري چنين معروف را اينگونه وقيحانه جعل مي كنيد، آيا كارتان از كار آنانكه خليج فارس را خليج عربي مي نامند كمتر است؟
ننگ ايران و ايراني خودتانيد. دريغ از ايران كه اينچنين ويران مي شود.

هیچ نظری موجود نیست: