۱۳۸۵ بهمن ۱۱, چهارشنبه

نسل ما

ما نسل خموده ايم
نسل هميشه نگران
نسلي كه فردا را در جايي ديگر مي جوييم
ميراث پدرانمان، چيزي جز رنج و تشويش نبوده.
بزرگترها! به چه رويي مي پرسيد از حال ما؟
تعجب مي كنيد كه چرا اينگونه ايم؟ هميشه نگران و افسرده و در خود؟
خنده دار است.
مگر نه اينكه شما خود اين رنج را به ما ارزاني داشته ايد؟
اينگونه نگاهمان نكنيد؟ مثل يك قديس به گناهكار.
ما ميراث دار گناه شماييم.

هیچ نظری موجود نیست: